Dagordning Årsmöte

Dagordning för årsmötet den 24 april 2021

§ 1. Årsmötets öppnande.

§ 2. Justering av röstlängden.

§ 3. Val av ordförande för mötet.

§ 4. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.

§ 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8. Fastställande av dagordningen.

§ 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, samt revisorernas berättelse.

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst.

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

         B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. C.  Beslut om styrelsens förslag till rambudget.