Hälsa

En Gammel danska hönsehunden är en förhållandevis frisk ras med få ärftliga sjukdomar. I princip så har rasen genom åren haft två hälsoproblem att brottas med. Den ena är höftledsdysplasi, HD, som förekommer hos de flesta medelstora och storvuxna raserna. Här i Sverige skall alla avelsdjur ha känd HD-status, d v s de måste vara röntgade, innan de får användas i avel.

Statistik som gjorts i Danmark visar på stora svängningar i HD-frekvensen mellan olika år. Resultaten har visat sig vara oberoende av om de undersökta hundarnas föräldrar och deras förfäder har haft A-, B- eller C-höfter. Den danska rasklubben har sedan många år som policy att rekommen­dera även C-hundar till avel, dessa skall dock paras med A- eller B-hundar. Till grund för denna policy ligger behovet av att öka antalet avelshundar samt, som tidigare nämnts, att man inte kunnat finna att frekvensen belastade hundar sjunkit när endast HD-fria individer ingått i aveln. Utöver detta är en viktig faktor att inte ens tämligen gravt HD-belastade individer påvisar några besvär av sin diagnos. Även dessa hundar har visat sig klara av att leva ett aktivt liv upp i hög ålder.

Den andra sjukdomen som förekommit är Kongenital Myastheni (”muskeltrötthet”). Muskeltrötthet är en störning i impulsöverföringen mellan hundens nerver och muskler. Det är en allvarlig sjukdom som tack och lov endast förekommit mycket sparsamt. Här i Sverige har vi varit helt förskonade från den. Sedan några år tillbaka finns ett DNA-test som gör att vi helt kan undvika att det föds några sjuka valpar. I dagsläget (2012) är sjukdomen praktiskt taget utrotad, men det är ändå av största vikt att vi fortsätter testa de hundar som inte är konstaterat fria genom arv (båda föräldradjuren är fritestade) innan de används i avel.

Läs mer om sjukdomen och om DNA-testet här.

Remissblankett för DNA-test

(Obs! Båda blanketterna skall fyllas i!)

Läs mer om vad Svenska Kennelklubben skriver om testen samt beslutet om centralregistrering här.

Testresultatet skall skickas av din veterinär till:

SKK

Registreringsavdelningen

163 85 Stockholm

Fr.o.m. hösten 2008 har vi centralregistrering av DNA-test resultaten

Information gällande DNA-test

(uppdaterat 2008-11-18)

SRG har nu fått information från SKK (Svenska kennelklubben) att den ansökan om centralregistrering av DNA-testresultat (möjlighet att registrera testresultat officiellt hos SKK) som klubben sänt in nu beviljats. Detta innebär att de som tidigare testat, och i framtiden kommer att DNA-testa, sina GDH för kongenital myastheni (”muskeltrötthet”) får resultatet av undersökningen registrerat hos SKK.

Denna möjlighet att göra resultaten officiella kommer att underlätta arbetet med att kartlägga de svenska hundarnas status gällande muskeltrötthet enormt. Till dags dato har ingen svensk hund drabbats av sjukdomen –eller befunnits vara anlagsbärare- men i Danmark hittar man fortfarande anlagsbärare, även om det var länge sedan någon hund insjuknade, vilket visar vikten av att vi håller kontroll på statusen hos våra GDH.

Införandet av centralregistrering innebär ingen större förändring när det gäller rutinerna för själva provtagningen. Det man dock skall komma ihåg är att använda BÅDE den danska remissen samt svenska kennelklubbens remiss. Båda två finns under den gemensamma länk som kommerhär.

Information från SKK ang testen för Kongenital Myasthei hittar du här.

Testresultatet skall skickas av din veterinär till:

SKK

Registreringsavdelningen

163 85 Stockholm