VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020/2021

Verksamhetsberättelse för 2020/2021

STYRELSEN 

Styrelsen har:

 • under 2020/2021 bestått av:
  • Ordförande – Anna-Lena Malén Nei
  • Vice ordförande – Eva Gärdsmo Pettersson
  • Sekreterare – Kerstin Nygren
  • Kassör – Annika Rönnings
  • Ledamöterna Maria Ehrenberg, Lena Halvars och Ingegerd Aulén Frederiksen
  • Suppleanterna Nilla Lundberg, Lars Ledin och Merja Tolonen.
 • utsett verksamhetsvariga för:
  • Jakt – Maria Ehrenberg
  • Utställning – Annika Rönnings
  • Viltspår – Anna-Lena Malén Nei
  • Avel – Anna-Lena Malén Nei, Maria Ehrenberg, Nilla Lundberg samt adjungerad Kim Mortensen
  • PR – Ingegerd Aulén Frederiksen
  • Webmaster – Lars Ledin
  • Valphänvisare – Lena Halvars
  • Representant i SKF – Yvonne Hansén (adjungerad)
  • Redaktör – Eva Gärdsmo Pettersson
  • Provansvarig – Yvonne Hansén (adjungerad)
 • haft sex protokollförda styrelsemöten samt ett arbetsmöte för att lära oss om att använda Teams. Har också vid behov verkat genom telefon- och e-postkontakt.
 • deltagit i SKK:s verksamhet, genom att väcka förslag och besvara remisser gällande frågor som rör gammel dansk hönsehund.
 • utvärderat arbetet med RAS (rasspecifik avelsstrategi) för GDH
 • vidarebefordrat information och resultat till klubbens medlemmar
 • genomfört klubbens service och förvaltning.

REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Revisorer har varit Sandra Sund och Anders Pettersson. Revisorssuppleant var Carl Almquist, suppleantpost nummer två har under året varit vakant.

VALBEREDNINGEN

Har bestått av Marcus Halvars (sammankallande), Kim Mortensen och Rasmus Halvars.

MEDLEMSANTAL

2020-12-31 var medlemsantalet 73 st. fördelat på 53 ordinarie och 20 familjemedlemmar.

PROVVERKSAMHET/UTSTÄLLNINGAR

Jakt/viltspår

Under året har klubben anordnat rörliga viltspårprov under hela den snöfria perioden. Antalet starter var totalt 95 (ingen GDH bland dessa).

Klubben har under året anordnat ett särskilt fältprov med totalt sex starter samt ett särskilt eftersöksprov med tre starter.

Ingen GDH har startats på jaktprov under året.

Totalt har fyra starter på viltspårprov gjorts av två olika GDH (ingen i GDHK’s regi). Resultaten för de två hundarna var ett ej godkänt anlagsprov för det ena hunden och ett första- och ett andra pris samt en nolla för den andra hunden.

GDHK:s avelsråd har, pga av det rådande coronaläget med inställda prov och tävlingar till följd, inte kunnat närvara vid några prov och utställningar i Sverige, men i Danmark har de varit representerade vid en officiell rasklubbsutställning.

Utställning

Samtliga utställningar under verksamhetsåret har ställts in.

KLUBBTRÄFFAR/AKTIVITETER

Under året har inga aktiviteter, utöver jakt- samt viltspårprov, avhållits i klubbens regi, detta med anledning av Covid-19 och de restriktioner som varit gällande pga det rådande smittläget.

VANDRINGSPRISER

Inga vandringspriser delas ut under verksamhetsåret pga att nästan alla prov och tävlingar inställts.

 • Niels Nygaard Nielsens VP (utdelas klubbmästaren i viltspår vid träffen)
 • Skäggets VP (årets Viltspårhund)
 • Morten Bak-Pokalen (till årets utställnings GDH) och
 • Flade Revdal-pokalen (årets jaktprovshund) kan förhoppningsvis utdelas igen nästa år.

GDH-DIREKT

GDH Direkt har under året utkommit fyra gånger under året. Redaktör för tidningen har varit Eva Gärdsmo Pettersson.

HEMSIDAN

Hemsidan har uppdaterats och skötts av vår webmaster Lars Ledin.

RAS (RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER)

Avelsrådet och styrelsen arbetar fortlöpande med att utvärdera arbetet med – och observera behov av uppdateringar av RAS. Under året har vi haft en del problem med RAS-dokumentet som av någon anledning blivit skrivskyddat och ingen känner koden, men vi arbetar på att lösa detta. RAS behandlas också under en egen punkt vid samtliga årsmöten i klubben. Planen var också att kunna diskutera ändringarna i RAS vid den planerade avelskonferensen, som vi dessvärre tvingats ställa in två gånger under verksamhetsåret.

ÖVRIGT

Som GDHK’s representant så har Yvonne Hansén under året deltagit vid SKF’s möten

Gällande revideringen av utställningsreglerna. Eva Gärdsmo Pettersson och Nilla Lundberg har påbörjat Svenska Kennelklubbens webbaserade grundkurs i föreningskunskap.

 

Åmotsfors, mars 2020

 

Anna-Lena Malén Nei

Ordförande

Eva Gärdsmo Pettersson

Vice ordförande

Annika Rönnings

Kassör

Kerstin Nygren

   Sekreterare

Lena Halvars

Ledamot

Maria Ehrenberg

Ledamot

Ingegerd Aulén Frederiksen

Ledamot

Nilla Lundberg

Suppleant

    Lars Ledin

   Suppleant

Merja Tolonen

Suppleant