Verksamhetsplan för 2021-2022

Verksamhetsplan för 2021-2022

Styrelsen skall:

  • leda klubben, företrädesvis genom telefonmöten.
  • arbeta för rasen inom SKF och SKK, bl.a. genom att lyfta fram olika aktuella frågeställningar och förslag som rör vår ras, samt genom att deltaga i av specialklubben och SKK anordnade konferenser och möten.
  • vidarebefordra information till medlemmarna genom klubbtidningen och hemsidan, www.gdhklubben.se.
  • ansvara för utgivningen av klubbtidningen GDH-Direkt.
  • sprida kunskap och kännedom om rasen genom att till exempel (i så stor utsträckning som ekonomin tillåter) tillse att rasen finns representerad på mässor och andra aktiviteter som lockar en stor, hundintresserad publik
  • ansvara för att det finns aktuella riktlinjer för en sund och hållbar avelspolitik
  • ansvara för arbetet med RAS samt redovisa detta vid årsmötet varje år
  • ombesörja utdelning av vandrings- och hederspriser samt andra utmärkelser

 Allt vi planerat kan ändras om corona-läget inte tillåter att vi möts.

Träningsverksamhet/utbildning/Avelskonferens

Vi har som mål att kunna anordna träningar i viltspår och träningar på fält samt i eftersöksgrenarna. Vi planerar även att genomföra en avelskonferens.

Klubbträff

Vid träffen den 30/7 – 1/8 2021 kommer vi att avhålla en officiell utställning, domare Sjoerd Jobse, samt anordna vårt årliga viltspårsmästerskap samt eventuellt ett särskilt prov i eftersöksgrenarna.

Provverksamhet/utställning

Möjlighet finns för medlemmarna att ansöka om att anordna särskilt prov i både eftersöksgrenarna och fält/skog/fjäll.  Rörligt viltspårprov anordnas under hela den snöfria delen av året.

Mässor

Om bemanning går att ordna så kommer vi att även i år ansöka om monterplats på Stockholm Hundmässa i december. Planer finns också på att medverka vid jaktmässor samt att också, i största möjliga mån, deltaga med rasrepresentanter i de montrar som SKF eventuellt kommer att ha på mässor runt om i landet.

Tidning

Rasklubbens tidning skall ges ut med fyra nummer under året. I tidningen skall medlemmarna kunna finna information om aktiviteter och aktuella händelser som gäller vår ras.

Hemsidan

På hemsidan skall läggas ut information om aktiviteter och händelser som rör Gammel Dansk Hönsehund.

RAS

Arbetet med att uppnå de mål som satts i RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) och utvärdering av dessa, sker fortlöpande under året och redovisas vid årsmötet. Nya ,reviderade, RAS ska vara färdigt för godkännande.

Konferenser/utbildningar

Vi hoppas att i år kunna avhålla den avelskonferens för rasen som vi var tvugna att ställa in förra verksamhetsåret. Eva Gärdmo Pettersson och Nilla Lundberg kommer att ha genomfört grundkursen i föreningskunskap.

Utmärkelser/vandringspriser

Inom klubben finns det fem vandringspriser att tävla om: Morten Bak-pokalen (årets utställningshund), Skäggets VP (årets viltspårhund), Flade Revdalpokalen (årets jaktprovshund) och Niels Nygaard Nielsens minne (utdelas till vinnaren av klubbmästerskapet i viltspår).

Utöver dessa priser kan klubben också utdela Niels Nygaard Nielsens Minnestecken till den eller de personer som under en längre tid gjort för rasen särskilt gagnande insatser.